703.894.7174

Giờ Thánh Lễ

  • Thứ Sáu 7:00 pm
    (Thứ Sáu đầu tháng lễ trong trailer JP2)
  • Thứ Bảy 7:00 pm
  • Chúa Nhật 2:00 pm và 7:00 pm