703.894.7174

Ghi danh học Giáo Lý tại Giáo Họ (CCD Registration)

Xin điền các phần bắt buộc (*) và nhấn nút gửi đi, nếu gia đình có trên 4 học sinh tham gia chương trình Giáo Lý, xin điền tên, lớp, và ngày sinh của các em này trong phần cuối đơn (Please fill out all required fields with red asterisk and click on the submit button, if there will be more than 4 students joining CCD from the same family, enter the name, grade, date of birth of these students in “Note” section at the end of form)

Ghi chú: Lệ phí (Tuition Fee) đóng tại văn phòng Giáo Lý trước hoặc ngay ngày khai giảng năm học để đảm bảo con em quý vị sẽ chính thức được vào lớp. 


Học Sinh (Student's Information)

Xin điền các thông tin của học sinh trong phần này (Please enter all students' information in this section)
Christian name

Phụ Huynh (Parents' Information)

Xin điền các thông tin của phụ huynh trong phần này (Please enter parents' information in this section)
Christian name
Christian name
Xin ghi chú các tin tức cần cho Ban Điều Hành (Please enter any additional comment)