703.894.7174

Ban Điều Hành Giáo Họ

VĂN PHÒNG GIÁO HỌ

Cha Đặc Trách:
Tôma Phó Quốc Luân, OP
(703) 894-7174

BAN THƯỜNG VỤ

Email: [email protected]

Chủ Tịch: Lý Anh Dũng

Thành Viên: Ngô Thị Hoa

Thành Viên: Lê Đình Khoa

Thành Viên: Hoàng Thục Trinh

Thành Viên: Âu Hoài Bắc

BAN TÀI CHÁNH

Trưởng Ban Tài Chánh: Monique Nguyễn – Email: [email protected]

BAN GIÁO LÝ

Giám Đốc: Sơ Pauline Maria Nguyễn Bích Liễu – Email: [email protected]

BAN VIỆT NGỮ

Giám Đốc: Đặng Hồng Phước – Email: [email protected]

BAN PHỤ HUYNH

TBD

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Hội Trưởng: Cathy Quách – Email: [email protected]

PHONG TRÀO CURSILLO

Hội Trưởng: Nguyễn Thị Liệu – Email: [email protected]

HIỆP SĨ ĐOÀN

Đại Hiệp: Trần Quang Phong – Email: [email protected]

THIẾU NHI THÁNH THỂ – ĐOÀN ANRÊ TRÔNG

Đoàn Trưởng: Guise Phạm Bình An – Email: [email protected]

CA ĐOÀN THÁNH LINH

Đoàn Trưởng: Trương Lệ Hằng – Email: [email protected]

CA ĐOÀN MẸ LAVANG

Đoàn Trưởng: Nguyễn Thương Thương – Email: [email protected]

CA ĐOÀN THIẾU NHI – ANRÊ TRÔNG

Đoàn Trưởng: Cao Trung – Email: [email protected]

BAN THÔNG TIN

TBD

BAN PHỤNG VỤ

Trưởng Ban: Lê Văn Thảo – Email: [email protected]

BAN PHÒNG THÁNH

Trưởng Ban: Nguyễn Thông – Email: [email protected]

THỪA TÁC VIÊN

Trưởng Ban: Giacôbê Nguyễn Đức Hinh – Email: [email protected]

BAN GIÚP LỄ

TBD

BAN ĐỌC SÁCH/DÂNG CỦA LỄ

Trưởng Ban: Nguyễn Lan – Email: [email protected]