703.894.7174

Một Số Ngày Xin Lưu Ý

  • Ngày 11 tháng 7 (thứ 7): Thánh Biển Đức
  • Ngày 12 tháng 7 (CN): Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A