703.894.7174

Chương Trình Mục Vụ

Chầu Thánh Thể
  • Chúa Nhật đầu tháng và tuần thứ 3, lúc 1:25 trưa
Giải Tội
  • Trước các thánh lễ và khi có hẹn
Rửa Tội
  • Xin liên lạc với Cha Đặc Trách
Xức Dầu Bệnh Nhân
  • Khi có người bệnh nặng, xin gọi Cha Đặc Trách (703) 894-7174 hoặc gọi giáo xứ (703) 553-0370
Hôn Nhân
  • Xin liên lạc với Cha Đặc Trách ít nhất 6 tháng trước ngày cưới